Projectes

Secretaria tècnica del Consell Municipal de Benestar Social

L’Ajuntament de Barcelona va ser pioner en la implementació d’un Consell municipal de Benestar Social com òrgan assessor en matèria de política social, iniciant la seva activitat a la dècada de 1980.

El CMBS té la finalitat d’emetre informes, formular propostes i promoure iniciatives en l’àmbit de les polítiques d’acció social.

El CMBS s’organitza mitjançant un Plenari (que reuneix totes les entitats participants), la Permanent (en la que participen representants d’entitats i institucions) i els Grups de Treball (per àmbits temàtics).

La Secretaria Tècnica desenvolupa les funcions de suport i assessorament tant a l’equip professional de l’Ajuntament com als òrgans de governança del CMBS per tal d’acomplir amb els objectius fixats: dinamització de grups de treball, elaboració d’informes, gestió de les sessions plenàries i de la Permanent, comunicació i visibilitat del CMBS, entre altres funcions.

Projecte liderat pel Departament de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona

Secretaria Tècnica de l’Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va impulsar, l’any 2014, l’aprovació de la Mesura de Govern sobre Salut Sexual i Reproductiva i la seva elaboració va seguir una metodologia de coproducció amb la implicació d’agents institucionals i associatius de la ciutat.

Les tasques desenvolupades en aquest projecte han estat:

 • Suport metodològic per a la redacció de la Mesura de Govern.
 • Suport metodològic a la creació i implementació del Grup Motor i dels grups de treball.
 • Dinamització de grups de treball.
 • Elaboració de documents de treball i documents de proposta.
 • Elaboració dels criteris per incloure els projectes al Mapa d’Actius en Salut
 • Elaboració de Memòries i presentacions.

Projecte liderat pel  Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Elaboració de les bases del Pla d’Inclusió Social de Rubí

Aquest projecte consisteix en:

 • Elaboració del diagnòstic de la ciutat de Rubí en quant a situacions de vulnerabilitat i exclusió social.
 • Definició estratègica d’acord amb les línies del Pla de Mandat 2019 – 2023.
 • Definició dels eixos i línies d’actuació.
Per altra banda, es treballa en la definició d’un dispositiu d’atenció integral per a persones en situació d’exclusió social.

Suport per a la detecció, anàlisi i identificació de respostes adreçades a l’atenció de situacions de risc i especial vulnerabilitat en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva durant l’alerta sanitària produïda per la COVID – 19

El projecte ha inclòs:

 • Identificar necessitats durant l’alerta de la COVID-19 que generen vulnerabilitat.
 • Identificar les respostes produïdes pels diferents agents, institucionals i socials.
 • Sistematització dels recursos.
 • Elaboració i disseny d’una guia orientada a la ciutadania.

Disseny del Model de Centres d’Atenció Social Integral

Revisió de la bibliografia europea sobre atenció integrada: serveis socials integrats, serveis socials personals, transversalitat.

Elaboració d’una proposta funcional d’un Centre d’Atenció Social Integral amb diverses solucions organitzatives: centre únic i dispositiu descentralitzat.

Projecte liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Anàlisi d’escales estandarditzades i elaboració d’un model per compartir dades estandarditzades en la integració social i sanitària

En el procés d’impuls de l’atenció integrada social i sanitària es planteja la necessitat de compartir eines que mesurin les diverses situacions de complexitat social i sanitària de forma estandarditzada.

Es duu a terme una investigació en relació tant als models d’integració social i sanitària com als instruments estandarditzats utilitzats per ambdós sistemes (serveis socials i salut).

S’identifiquen, entre les opcions existents, les escales més idònies per compartir informació en relació a les activitats bàsiques de la vida diària, les activitats instrumentals de la vida diària, la valoració mental, social i d’aspectes de salut. 

S’elabora proposta en relació a l’accés a diverses prestacions socials

Projecte impulsat pel Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Suport a la definició i implementació del Programa de suport a persones afectades per Síndromes de Sensibilització Central i als seus familiars 2018- 20121

Les síndromes de Sensibilitació Central (SCC) són patologies de diferents naturaleses que afecten a diferents sistemes del cos. Les patologies es presenten amb diferents simptomatologies. El Programa proposa accions destinades a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per Fibromiàlgia (FM), Síndrome de Fatiga Crònica (SFC), Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Electrohipersensibilitat (EHS).

El projecte ha consistit en:

 • Dinamització del procés participatiu per a la coproducció del Programa.
 • Secretaria tècnica de la Taula de persones afectades i familiars de Síndromes de Sensibilització Central.
 • Elaboració de la proposta metodològica per als grups de treball de la Taula.
 • Dinamització dels grups de treball de la Taula.
 • Procés participatiu intern per identificar i sistematitzar informació significativa per a la pàgina web de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Projecte liderat i encarregat pel Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Servei de coordinació i supervisió del projecte “Anàlisi dels factors socials i sanitaris determinants de la població atesa als districtes Sant Andreu i Sants-Montjuïc, i la seva relació amb l’adherència terapèutica”

La Fundació Pere Tarrés havia impulsat un estudi de les condicions de la població atesa en els centres d’atenció a la salut mental (d’adults i d’infància i joventut) per tal d’identificar els elements vinculats amb l’adherència terapèutica.

Les funcions a desenvolupar en aquest projecte han estat:

 • Coordinació del projecte i de l’equip de professionals adscrit al mateix.
 • Supervisió dels continguts tècnics i correcte tancament dels documents.
 • Participació en reunions de seguiment amb entitats participants.
 • Presentacions del projecte

 Projecte liderat per la Fundació Pere Tarrés, amb la participació de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària, Fundació Vidal i Barraquer i Fundació Eulàlia Torras de Beà

Suport a l’elaboració dels plecs tècnics i administratius de la licitació  Servei d’Atenció a Domicili del Consell Comarcal del Maresme

El projecte inclou

 • Suport al procés de definició del model d’atenció domiciliària.
 • Elaboració del plec tècnic de condicions particulars.
 • Suport al disseny de criteris d’avaluació dels projectes de les entitats licitadores.
 • Suport a l’estudi de costos i elaboració de pressupost.
 • Elaboració del plec administratiu i informe justificatiu

Suport a l’elaboració dels instruments necessaris per a la gestió indirecta de la Secretaria Tècnica de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Suport al procés de definició del model de secretaria tècnica.

Suport al disseny dels criteris d’avaluació dels projectes de les entitats licitadores.

Projecte liderat pel Departament de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona

Suport a l’elaboració dels instruments necessaris per a la gestió indirecta del Servei d’Atenció Domiciliària i per al seu control de qualitat.

Suport al procés de definició del model d’atenció domiciliària que ha de quedar reflectit en els plecs de condicions tècniques particulars, contrast de les propostes mitjançant focus group i redacció final del document. 

Suport al disseny dels criteris d’avaluació dels projectes de les entitats licitadores.

Suport a la definició de control de qualitat dels serveis d’atenció a domicili que es presten des de l’Ajuntament de Barcelona; elaboració de la proposta de plecs de condicions tècniques particulars; i suport en l’elaboració de criteris per a l’avaluació de les propostes d’entitats licitadores.

Replantejament i creació de continguts de la nova pàgina web de salut de la ciutat de Barcelona

Les pàgines web han esdevingut un canal de comunicació clau entre les organitzacions, institucionals o associatives, i la ciutadania.

L’Ajuntament de Barcelona va impulsar una renovació de la pàgina web municipal i això requeria actualitzar els continguts de totes les pàgines que en formen part.

La nostra participació va consistir en el redisseny dels continguts i la creació de continguts específics per al disseny de la nova pàgina web.

La pàgina es pot veure a: https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca

Projecte liderat pel Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Suport per a la preparació de l’expedient per a la licitació de l’Acord Marc de la Diputació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics.

La Diputació de Barcelona va publicar una licitació d’un Acord Marc per contractar els serveis de suport tècnic als ens locals de la província de Barcelona en matèria de Serveis Socials Bàsics i Acció Comunitària Inclusiva. Aquest procés de licitació implicava l’elaboració d’una proposta tècnica entorn a 5 línies de treball: diagnòstic d’organització, gestió per processos (identificació i definició), gestió per processos (implementació), plans locals de serveis socials i accions de millora contínua.

La nostra col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés va consistir en el disseny tècnic de la proposta a presentar a la licitació. La proposta va obtenir una puntuació de 86,88 punts (sobre 100) i va quedar en primera posició (veure a https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDoc=57857514&reqCode=viewDcan)

Projecte liderat per Fundació Pere Tarrés

Curs “La diagnosi i el Pla d’Intervenció Individualitzada als Serveis Socials Bàsics”

Curs de formació de 30 hores de durada orientat a professionals dels Serveis Socials Bàsics d’un municipi.

Estructura del curs:

 • Introducció als paradigmes de la intervenció social i emmarcament de la intervenció social als Serveis Socials Bàsics.
 • Concepte. models i eines per al diagnòstic social.
 • Metodologia de la intervenció social: rols dels agents, dades per a l’elaboració.
 • El Pla d’Intervenció social.
 • L’avaluació continuada en el Pla d’Intervenció social: objectius i indicadors, mètodes i tècniques.

Projecte de la Diputació de Barcelona per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Formació i acompanyament a la innovació. Equip de Serveis Socials de Sabadell

Desenvolupament de sessions de formació en un cicle orientat a comandaments intermitjos de Serveis Socials.

Les sessions que es van dur a terme van ser: 

 • Planificació, direcció per objectius i priorització.
 • Procediment administratiu i gestió del pressupost
 • Monitoreig de processos i control de gestió
 • Avaluació i gestió de la qualitat i de la millora contínua
 • Conclusións, pautes per a la implementació i el seguiment.

Projecte encarregat per l’Ajuntament de Sabadell a la Fundació iSocial

Curs “Avaluació i redisseny de circuits i protocols de coordinació entre els equips bàsics d’atenció social i serveis especialitzats”

Formació  amb una durada de 20 hores per a professionals de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats de la Comarca del Baix Penedés (Consell Comarcal i ajuntaments del Vendrell i Calafell). Orientat a l’atenció a la infància i l’adolescència.

Programa:

 • Marc conceptual per a l’anàlisi i l’avaluació.
 • Anàlisi de les necessitats de coordinació entre els diferents nivells de serveis socials.
 • Redisseny del procés a partir de l’anàlisi i identificació dels instruments necessaris.

Projecte liderat per la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis.

Curs: “Trabajo Social en Mutuas”

Curs de formació continuada per a treballadores i treballadors socials, en modalitat on-line, orientat a la intervenció del Treball Social en el marc de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social (mútues d’accidents de treball i malalties professionals).

El curs té una durada de 50 hores estructurat en 4 mòduls:

 • Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals.
 • L’actuació dels sistemes de protecció davant les situacions d’incapacitat.
 • Treball Social Sanitari.
 • Treball Social en el marc d’una Mútua

Projecte liderat pel Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz. 2 Edicions: 2019; 2020.

Desplaçat dalt de tot