Les clàusules socials en el servei d’ajuda a domicili (SAD) 

14/05/2024

Admin CoopSoc

Des de CoopSoc, la Núria Fustier-Garcia va elaborar un estudi per a la Diputació de Barcelona que ara ha sortit publicat sota el nom «Les clàusules socials en el servei d’ajuda a domicili (SAD). Anàlisi de la província de Barcelona«. Aquest informe s’endinsa en un dels aspectes del procés de contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD), les clàusules socials, i analitza la pràctica a la província de Barcelona i, també pràctiques d’altres llocs de l’Estat espanyol. 

L’informe fa una introducció conceptual del que són les anomenades “clàusules socials”, explicant que són aquelles que tenen a veure amb les condicions de treball de les persones que duen a terme l’execució dels serveis i on es poden ubicar en els plecs de contractació: en la definició de l’objecte del contracte, en la definició de les condicions laborals, en els criteris de valoració i en les condicions d’execució. Es fa una anàlisi de la pràctica en diversos ens locals, a partir dels plecs de clàusules i s’identifica com s’inclouen i quin impacte real tenen en el procés de selecció de les empreses que executaran  el servei d’ajuda a domicili. S’observa que les condicions que s’hi inclouen, tenint en compte la normativa vigent sobre contractació pública, són millorables i s’identifiquen  les dificultats que aquest col·lectiu afronta per obtenir millores salarials. 

Les conclusions de l’informe posen de relleu la importància del preu de licitació, ja que aquest factor determina de manera significativa el salari final que el personal pot rebre, doncs els salaris representen més del 85% del total del pressupost de licitació. Es destaca que existeix un ampli ventall de preus per hora en els plecs de licitació, amb un lleuger increment segons l’any de licitació, i es posa de manifest la necessitat d’establir un marc més equitatiu per garantir salaris dignes. 

A més, se subratlla la rellevància de les clàusules socials relatives a la contractació indefinida i a la jornada laboral, així com la necessitat d’implementar mesures efectives de seguiment i control dels contractes i de les clàusules socials. En aquest sentit, es remarca la importància de la formació del personal per detectar i abordar situacions d’assetjament laboral, assegurant així un entorn de treball segur i respectuós per a tots els empleats. 

En l’anàlisi d’experiències externes a Catalunya, s’estudien casos de serveis internalitzats, és a dir, prestats amb mitjans propis, i es destaca com a mesura per millorar les condicions laborals i la qualitat del servei ofert. Aquesta internalització podria permetre un control més directe i efectiu sobre les condicions laborals i la implementació de clàusules socials, assegurant així un servei més just i equitatiu. 

L’informe conclou amb un apartat de recomanacions per incorporar als futurs processos de licitació. L’anàlisi elaborada per la Núria Fustier-Garcia posa en relleu la importància de les condicions laborals i socials en la gestió dels serveis d’atenció domiciliària, destacant diverses àrees d’acció i millora per garantir un servei de qualitat que respecti els drets dels treballadors i promogui la inclusió social.