els nostres projectes

Assessorament per a l’elaboració d’instruments per a la gestió indirecta

Suport per a l’elaboració de reglament del SAD i de plecs per a la contractació del SAD a ens locals de la província de Barcelona