els nostres projectes

Pla d’Inclusió Social de Rubí

Elaboració del diagnòstic social de la ciutat, de les bases i desenvolupament dels eixos del Pla Local d’Inclusió Social.
Dinamització de grups de discussió per a la participació en l’elaboració.