els nostres projectes

Setmana de la Inclusió Fest-In Gavà

Organització i suport tècnic de les activitats i esdeveniments del Fest-In Gavà.

L’Ajuntament de Gavà, a través de la Comissió d’Inclusió, treballa de manera participativa diferents
aspectes per aconseguir que la ciutat esdevingui més inclusiva i més amigable per les persones
amb discapacitat. La Comissió d’Inclusió és un espai de participació ciutadana, un espai de cocreació que engloba entitats de persones amb discapacitat, persones amb discapacitats a títol individual, tècnics i tècniques de l’Ajuntament de Gavà.